CV 237: Tham gia họp làm việc với GFCD tạin trường Đại học Tây Bắc để thống nhất và chọn cán bộ giảng viên tham gia khoá đào tạo GV TOT

173

Đặng Thị Hồng Liên – KHXH

CV 237: Tham gia họp làm việc với GFCD tại trường Đại học Tây Bắc để thống nhất và chọn cán bộ giảng viên tham gia khoá đào tạo GV TOT; Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích của người tham gia khoá đào tạo TOT về bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

signed-signed-cv-gui-cac-nganh-lv-voi-gfcd-ngay-23.24_2-1