GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THAM DỰ HỘI THẢO “SƠN LA VỚI CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”

85

Giảng viên, sinh viên tham dự Hội thảo ngày 25-4-2024 đã sửa