LỚP K64 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LỊCH SỬ VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM EM YÊU LỊCH SỬ “ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỊ DANH TƯỚNG HUYỀN THOẠI” CỦA BẢO TÀNG TỈNH SƠN LA

155

LỚP K64 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LỊCH SỬ VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM EM YÊU LỊCH SỬ 15.4