TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN, TỪ ĐÓ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI THUỘC PHẠM VI LƯU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA

393
456_5439_Bai_bao_Dia_da_chinh_sua_gui_tap_chi