NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC LỊCH SỬ THÔNG QUA ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

312

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ THÔNG QUA ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOC SINH THEO MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG