CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐÔNG TÂY GÓP PHẦN HÌNH THÀNH TT HCM

40

9. Các giá trị văn hóa Đông Tây và tư tưởng HCM