VÌ SAO ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRỞ THÀNH TÂM ĐIỂM CHỐNG PHÁ ĐẢNG TA?

493
Hoàng Thị Thanh Giang – LCĐ Khoa KHXH
(Nguồn: Fb Tỉnh đoàn Sơn La)
Sau khi cuốn sách “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, nhiều người cho rằng đây là một “sự kiện lý luận chính trị mang tầm quốc gia, quốc tế của Đảng ta”, “sự phát triển mới của khoa học lý luận chính trị”, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có sự quan tâm của nhiều chính khách, các học giả, nhà khoa học trong và ngoài nước với sự tán đồng, đánh giá rất cao hệ quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng ta về những vấn đề nóng, mang tính thời sự, cấp bách và rất cơ bản đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh hiện thời. Hơn thế, nhiều ý kiến cho rằng đồng chí Tổng Bí thư đã đúc kết, khái quát một số vấn đề lý luận chung mang tính phổ quát về chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mới và những vấn đề mang tính lý luận, thực tiễn sâu sắc, cơ bản, thiết thực để định hướng chiến lược phát triển cho dân tộc, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của gần 100 triệu dân Việt Nam về tương lai, tiền đồ, sự phát triển của đất nước.
Cùng với đó, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta cũng có nhiều ý kiến bàn luận, trao đổi, ở khía cạnh này hay khía cạnh khác; trong đó có một số quan điểm của những người đối lập, bất đồng chính kiến, thậm chí có ý kiến phản bác khá gay gắt trên nhiều nội dung, nhất là vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nó đã và đang trở thành “tâm điểm” chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và phản động, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 cũng như hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cả hệ thống chính trị đang khẩn trương cùng vào cuộc, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ năm 2022 và đẩy mạnh phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng với tinh thần mới, khí thế mới.
Những người có quan điểm đối lập với Đảng ta cho rằng, “Việt Nam không thể có độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”; việc “níu kéo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam “bảo thủ, trì trệ”, là “sai lầm nghiêm trọng” trong việc xác định con đường phát triển của dân tộc trong bối cảnh thế giới hiện đại đã khác xưa; toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là một tất yếu khách quan, mang giá trị toàn cầu, khẳng định vị thế của chủ nghĩa tư bản là “đại diện chân chính” của thời đại… Vì vậy, họ ca ngợi các nước đang phát triển lựa chọn con đường tư bản chủ nghĩa là “khôn ngoan”, “sáng suốt”, “đúng quy luật khách quan” và chê bai Đảng Cộng sản Việt Nam “cứ khư khư bám giữ món đồ cổ” là chủ nghĩa Mác – Lênin, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội là “tự mình trói buộc mình”, bị “cô lập”, bị “gạt ra lề cuộc sống”, “một mình một chợ”, “một mình một bàn cờ”…
Những lời lẽ xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch là sai trái, phản động, tác động tiêu cực đến một bộ phận người dân nhẹ dạ, cả tin, do thiếu thông tin, ít quan tâm đến đời sống chính trị, gây tâm lý bức xúc, bất bình, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần – xã hội, bị phần lớn người dân phản đối, bác bỏ tính phi lý của các quan điểm sai trái.
Chúng ta nhận thức rõ rằng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta, đã trở thành mục tiêu, lẽ sống của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, có khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở vững chắc để bảo đảm cho độc lập dân tộc. Đây là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, quy định và bổ sung cho nhau.
Cơ sở của sự lựa chọn và thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là kinh nghiệm thực tiễn hơn 92 năm Đảng lãnh đạo quân và dân ta thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên quê hương, đất nước Việt Nam yêu dấu. Vì vậy, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lẽ sống cao đẹp, nguyên tắc “bất di bất dịch” và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.
Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã trở thành mục tiêu, lẽ sống của nhân dân ta. Đảng, Bác Hồ đã chỉ ra con đường cách mạng Việt Nam: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
Rõ ràng, lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta là hoàn toàn đúng đắn, là phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam và của thời đại; đáp ứng tâm tư, khát vọng được sống trong hòa bình, độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Nó khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của ý thức hệ phong kiến và tư sản trong giải quyết vấn đề độc lập dân tộc. Nhờ đó, nội dung độc lập dân tộc thể hiện sâu sắc ở các khía cạnh: độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại; khẳng định sự tự do, bình đẳng, công bằng, quyền tự quyết của dân tộc, không có sự can thiệp của nước ngoài; là điều kiện tiên quyết để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người và giải phóng nhân loại. Đây là hệ giá trị phát triển của Việt Nam dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng.
Với hệ giá trị này, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ, giành những thắng lợi to lớn: Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, nước Việt Nam dân chủ, cộng hòa ra đời, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới: độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Sau đó, nhân dân ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Nhìn lại lịch sử thế giới, chúng ta cảm nhận sâu sắc giá trị, ý nghĩa của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chia sẻ với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế về nỗi đau thương, mất mát đã diễn ra trên thế giới, nhất là sự sụp đổ của chế độ xã hội theo mô hình Xô viết ở Liên Xô, Đông Âu – nơi đã giành được độc lập dân tộc nhưng mắc mưu “diễn biến hòa bình” và sai lầm về đường lối chính trị nên nền độc lập ấy đã bị đánh cắp bởi sự chia rẽ dân tộc sâu sắc và sự can thiệp từ bên ngoài, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.
Lúc này, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là tiếng gọi của trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống; là lương tâm, trách nhiệm và là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người dân Việt Nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Điều đó góp phần khẳng định rõ hơn quan điểm của Đảng ta: Chỉ có độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mới là hệ giá trị đúng đắn, chính xác và là mục tiêu, lý tưởng cần có, phải giữ vững để nhân dân ta phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện hóa mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Điều đó cũng tiếp thêm sức mạnh, niềm tin yêu để chúng ta đoàn kết xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội 2022 của Chính phủ, góp phần chiến thắng hoàn toàn đại dịch Covid-19, thực hiện hóa các chỉ tiêu, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Cương lĩnh và Nghị quyết Đại đại hội XIII của Đảng đã xác đinh, sớm đưa đất nước ta trở thành một quốc gia phát triển hùng cường, thịnh vượng, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nhân dân có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc./.
Sống Xanh