TRI THỨC BẢN ĐỊA CỦA DÂN TỘC THÁI Ở HUYỆN THUẬN CHÂU SƠN LA TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIÊP NHẰM SỬ DỤNG HỢP LÍ NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT

146

Đặng Thị Nhuần