Thông báo số 466/TB-ĐHTB V/v bảo đảm công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 trong tổ chức Kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ 2, Năm học 2020-2021 các lớp K58, K59, K60 đại học cao đẳng hệ chính quy

170
TB_DHTB_446_Vv_TO_CHUC_THI_HK_2_VA_PC_DICH_COVID