Thông báo 520/TB-ĐHTB về việc bảo đảm an toàn phòng, chống đại dịch Covid-19 đối với sinh viên sau khi thi xong Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020 – 2021

179
TB_DHTB_520_PHONG_CHONG_COVID_SAU_KHI_THI_HK_2