ĐOÀN VIÊN LIÊN CHI kHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THAM GIA LỚP BỒI DƯỜNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐOÀNG THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

196

Hoàng Thị Thanh Giang – Khoa KHXH

Thực hiện Quyết định số 21-QĐ/ĐU ngày 04/12/2020 của Đảng uỷ Trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020, Liên chi đoàn Khoa TKHXH đã cử cán bộ đoàn tham dự lớp học từ ngày 12/12/2020 đến 14/12/2020 theo Kế hoạch của Đảng uỷ.

Tham gia lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2020, các đồng chí học viên được nghe và trao đổi các nội dung về 6 bài học Lí luận chính trị cơ bản. Cụ thể:
1. Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vĩ đại
3. Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
4. Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – trường học xã hội chủ nghĩa của Thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Thanh niên
5. Bài 5: Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích, cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
6. Bài 6: Thanh niên Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế

Tham dự lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2020, các cán bộ đoàn trong Nhà trường đã được bồi dưỡng và củng cố vững chắc tư tưởng chính trị; nhận thức về nhiệm vụ tăng cường phẩm chất, đạo đức cách mạng của đoàn viên trong bối cảnh xã hội hiện đại. Hy vọng, trong thời gian tới, các cán bộ đoàn trong luên chi sẽ phấn đấu rèn luyện thật tốt, cống hiến, lan toả sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình; tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào Đoàn của Liên chi và của Đoàn Trường Đại học Tây Bắc.
Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học bồi dưỡng: