Chương trình 470/CTr-ĐHTB V/v Thực hiện việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 các lớp K58, K59, K60 đại học, cao đẳng hệ chính quy

184
TB_DHTB_470_CHUONG_TRINH_PC_COVID_TRONG_THI_HK_2_2020-2021