NHỮNG KINH NGHIỆM QUẢN LÝ LỚP TRẬT TỰ, TẠO TIẾT HỌC HIỆU QUẢ MÀ GIÁO VIÊN NÊN BIẾT

Hoàng Thị Thanh Giang (ST) Khoa Khoa học xã hội CHO CÁC EM HỌC CÁC NGUYÊN TẮC TRONG LỚP HỌC Chẳng hạn như đầu giờ vào thì giáo...

80 TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT TỐT NHẤT

Hoàng Thị Thanh Giang Khoa Khoa học xã hội 1. 15 TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM THƯỜNG GẶP VỚI GIÁO VIÊN MỚI Tình huống sư phạm 1: Bạn là...