Thông báo số 41/TB-CĐCS: “Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV”.

Đề nghị 100% CĐV tham gia cuộc thi. Công đoàn ngành tổ chức 2 đợt thi: 1. Đợt 1: Từ 9h00 ngày 21/6/2021- 23h00 ngày 27/6/2021. 2....