Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với những luận điệu sai trái

161

Hoàng Thị Thanh Giang

Theo PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Ðảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta nhằm làm cho sụp đổ, làm cho suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng. Mục tiêu của chúng là làm cho đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu sai về nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Tức là làm cho gốc rễ về tư tưởng của Đảng bị lung lay. Một trong các phương thức chúng dùng hiện nay là âm mưu diễn biến hòa bình với nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi và xảo quyệt.

Chúng ta phải nắm thế giới quan khoa học. Tức là nhận thức về thế giới xung quanh phải trên cơ sở khoa học, không phải dựa vào ý chí chủ quan của con người. Bên cạnh đó, chúng ta phải phản bác quan điểm sai trái thù địch đang tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Mức độ tấn công hiện nay rất nham hiểm, tinh vi và về mặt hình thức có vẻ họ cũng nói về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng đã lồng vào đó những ý, những từ, những câu mà nếu cán bộ, đảng viên không có nhận thức đầy đủ, tỉnh táo dễ bị lung lay, sẽ bị mắc mưu các thế lực này, làm cho quần chúng nhân dân hiểu sai lệch về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là việc làm chính đáng của Ðảng ta để Ðảng ta, chế độ ta vững mạnh hơn. Ðây là công việc trên lĩnh vực tư tưởng chính trị của Ðảng. Như trong mỗi gia đình, chúng ta cũng phải bảo vệ truyền thống, nền nếp, cốt cách và những giá trị tốt đẹp. Mục đích lớn nhất là làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu đúng về nền tảng tư tưởng của Ðảng ta.

Nguồn: Báo Tiền Phong